Adolygiad: Gig TWRW #3 / FEMME – Adwaith / Marged / Serol Serol

Adwaith
GETHIN GRIFFITHS

Anaml iawn y bydda’ i’n cerdded o gig yn meddwl mwy am fodolaeth y gig yn hytrach na’r cynnwys cerddorol. Anaml iawn y bydda’ i’n cerdded o gig yn meddwl am unrhywbeth heblaw am sut oedd yr hyn a glywais wedi fy ngwneud yn berson gwahanol i’r hyn oeddwn i cyn cerdded drwy’r drws. Fodd bynnag, roedd yr argaff gafodd gig FEMME arnaf i yn llawer mwy na’r gerddoriaeth.

Mae pawb a oedd yn yr ystafell wedi bod mewn nifer fawr o gigs gyda phob aelod o bob band yn ddynion, heb os. Does yna neb erioed wedi trefnu gig pwrpasol ar gyfer dynion yn unig, ond o ganlyniad i’r anhafaledd sylfaenol sydd yn perthyn i gymdeithas, er gwaethaf pa mor rhyddfrydol y gallai hi fod, norm anheg yn yr isymwybod ydy hynny. Mewn byd delfrydol, bydd rhywun yn gobeithio y gellid trefnu gigs gyda phawb o bob rhyw, cefndir a phersonoliaeth yn gymysg ac yn hafal, ond mae amherffeithrwydd ein byd ni rwan yn golygu bod rhaid gwneud y cam cyntaf, pragmatig, hwn, o drefnu gig o’r fath.


Drwy gysylltu lein-yp â chysyniad ‘angherddorol’, fel y cyfryw, mae disgwyl i’r artistiaid fod yn amrywiol yn eu harddulliau a’u delwedd. Mae Adwaith a Serol Serol yn ddau fand sydd wedi dwyn llawer o’r sylw ar y cyfryngau cymdeithasol, yn ogystal â rhaglenni Radio Cymru, eleni, ond doedd nifer o’r gynulleidfa heb gael cyfle i’w gweld nhw yn fyw o’r blaen. Roedd hyn yn wir am Serol Serol, yn enwedig, gan mai dyma oedd eu gig cyntaf nhw erioed. Gallwch ddadlau, felly, fod chwilfrydedd yn rywbeth a oedd yn linyn cyswllt i’r artistiaid yn hytrach na’u hardulliau cerddorol, ac roedd yn gyfle iddynt brofi eu gwerth ar lwyfan byw.

Y grŵp cyntaf ymlaen i ddiddanu cynulleidfa eiddgar, a oedd yn gymysg o fyfyrwyr a chriw ychydig yn hŷn, oedd Serol Serol, y ddeuawd o Ddyffryn Conwy. Er mai Leusa a Mali yw prif ffocws y band, doedd dim cuddio’r ffaith mai tri bachgen oedd yn cyfeilio iddynt. Mae George Amor (synth), Llŷr Pari (gitâr) ac Alex Morrison (bâs) yn enwau cyfarwydd iawn yn y byd pop seicadelig, ac mae llawer o’r bandiau mwyaf cynhyrchiol ar hyn o bryd yn cynnwys rhyw gyfuniad o’r tri aelod mewn rhyw fodd. Roedd hynny’n cynnig cefnogaeth brofiadol i’r ddwy, a oedd, wedi’r cyfan, yn perfformio yn eu gig cyntaf erioed. Mae’r ddelwedd yno’n barod, ac er bod y ddwy wedi cyfnewid rôl o ran lleisio mewn ambell gân, roedd yr hyn a glywyd yn fyw yn ailgynhyrchiad a oedd yn ddigon agos i’r traciau a oedd wedi ein swyno ar y radio. ‘Cadwyni’ ac ‘Aelwyd’ yw’r unig ddwy gân sydd wedi cael eu rhyddhau hyd yn hyn, ac o ganlyniad i hynny roedd rhan fwyaf y set yn gwbl ffres i’n clustiau ni i gyd. A dweud y gwir, creaduriaid eitha tebyg i’r ddwy gân honno oedd y gweddill, ond teyrnged i gryfder space pop fel genre yw hynny, dw i’n meddwl. Mae ‘Cadwyni’’n parhau i fod yn ffefryn, fodd bynnag, ond ‘dw i’n edrych ymlaen at glywed gweddill eu set wedi cael eu recordio’n fuan. Er bod yna waith i’w wneud ar gyfathrebu a magu hyder o flaen y meicroffon, mae’n debyg mai’r peth y gwnes i fwynhau fwyaf am berfformiad y ddwy oedd y ffaith nad oeddent yn gorwneud yn lleisiol, oedd yn hynod addas i’r math hwn o gerddoriaeth. Dim ond gigio yn gyson yw’r ffordd ymlaen iddynt rwan.


Rhwng Serol Serol a phrif artistiaid y noson, Adwaith, cafwyd perfformiad lleisiol trawiadol gan artist ifanc o Gaerdydd. Ddim ond ar ôl i rywun sôn bod Marged yn ferch i Delwyn Siôn, y canwr-gyfansoddwr profiadol, y gwnes i sylwi hynny, ac felly roedd fy nghynsail i i’w pherfformiad yn gwbl glir. Er fy mod yn gwerthfawrogi camp lleisiol Marged, a oedd yn ddigon mawr a hyderus i chwarae llwyfannau llawer mwy na Chlwb Ifor Bach, roedd y gerddoriaeth ychydig yn rhy poppy i mi, a dydw i ddim yn tueddu i allu cysylltu ag artist sydd yn defnyddio trac cefndirol yn unig yn yr un modd ag artist â band yn cyfeilio iddynt, am ryw reswm. Mater personol i mi yw hynny, ac felly ni lwyddodd Marged i ddenu fy sylw drwy gydol ei set yn yr un modd a Serol Serol. Fodd bynnag, doeddwn i ddim yn rhannu fy marn â nifer fawr o unigolion eraill yn yr ystafell, gan bod y gynulleidfa yn y blaen yn amlwg yn mwynhau’r hyder, yr egni, a’r llais enfawr, a oedd yn bregeth yn yr isymwybod ein bod yn cyflawni rhywbeth hynod bwysig.

Rydym ni wedi ysgrifennu droeon am bwysigrwydd Adwaith i’r sîn. Doedd na ddim band gwell o ran eu symboliaeth i orffen noson o’r fath, ac roedd eu gallu i greu synnwyr o bŵer a balchder yn y gynulleidfa fenywaidd o’u blaenau i’w edmygu’n fawr. Maen nhw wedi datblygu eu cymeriad yn sylweddol ers rhyddhau eu sengl cyntaf, ‘Pwysau’, ac erbyn hyn, mae’r caneuon yn gwbl gignoeth ac yn llosgi ein cydwybod tan mae ein hesgusodion gwan yn anweddu. Mae’r gân ‘FEMME’, oedd bron fel trac teitl i’r noson, yn enghraifft perffaith o hyn. Wedi dweud hynny, dydw i ddim yn or hoff o’r gerddoriaeth ei hun ar brydiau, ac yn meddwl bod lle iddynt ymestyn ar yr hyn y maent yn ei wneud â dilyniant cordiau a gweadau gwahanol. Rydw i wedi bod yn gwrando ar St. Vincent yn ddiweddar, sydd yn enghraifft gwych o blethu geiriau crafog â cherddoriaeth bop sydd yn cynnig rhywbeth gwahanol i’n clustiau ni. Fodd bynnag, nid dyma oedd yn bwysig ar yr ennyd hon, ac roedd egni’r ystafell yn amlwg yn newid yn gyfangwbl yng nghwmni’r tair o Sir Gaerfyrddin. Diddorol oedd sylwi, hefyd, bod Gruff, sefydlydd Libertino, yn chwarae bâs i un o’u caneuon nhw, a oedd yn rhyddhau Gwenllian i fynd i chwarae’r synth. Wrth gwrs, nid yw hyn yn gweithio o gwbl yn y tymor hir, ond efallai y buasai ychwanegu un ferch ar y synth, neu aildrefnu o ryw fath yn gweithio, gan i’r sain oleuo yn sylweddol gydag offeryn ychwanegol.

Mae’n RHAID i mi roi sylw, hefyd, i’r DJs, sef Gwenno a Patblygu (Ie, Pat o Datblygu), a lenwodd pob bwlch yn wirioneddol wych. Roedd yn rhaid i mi ofyn i Pat ar y diwedd beth oedd ei thrac olaf (oedd wedi gwneud i mi golli fy hunan barch gyda fy nawnsio).. ac wrth gwrs, roedd yn arwyddocaol mai enw’r trac oedd ‘Girl in a Sports Car‘.


Roeddwn i’n ymwybodol fy mod i wedi bod yn rhan o rywbeth pwysig iawn y noson honno wedi i mi adael. Ai gig i mi oedd y noson hon? Mae hynny’n ddiddorol, gan mai’r prif effaith gafodd y noson arnaf i oedd sylweddoli pŵer yr ymgyrch hon o godi hyder ymysg merched a hybu ac annog hafaledd. Yn eironig, felly, mi oedd y gig ar fy nghyfer i gan fy mod yn dysgu rhywbeth hanfodol am y diffyg nosweithiau o’r fath a fuodd dros y blynyddoedd diwethaf, a’r diffyg cerddorion benywaidd nad oedd yn cael eu hannog i chwarae mewn bandiau, heb sôn am drefnu gigs iddynt. Oedd, mi’r oedd gen i lawer o bethau bach cerddorol a fuaswn i wedi hoffi ei drafod a’i ddadlau, ond mi oedd pŵer y Femme yn llawer yn rhy gryf i mi boeni am bethau bach felly am noson.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s