Slacyrs, 6 Music, a Happy Gathering Canton

Rhwng adolygu ail gig Twrw ar y dydd Gwener, a mynd i gefnogi’r tim cenedlaethol (er gwaethaf eu hanlwc) ar y dydd Llun, roedd gan y ddau ohonom amser rhydd i’w dreulio yn y Brifddinas. Roedd yn gyfle naturiol, felly, i ni fynd am sgwrs hefo un o’n hoff fandiau newydd sydd wedi eu lleoli yno.

Screen Shot 2017-10-15 at 15.33.42.png

GETHIN GRIFFITHS

‘Doeddwn i erioed wedi clywed am y Flora cyn ychydig wythnosau yn ôl. Nid yw hynny’n syndod, ‘chwaith, gan mai dim ond yn ddiweddar y bu iddo gael ei drawsnewid o fod yn dafarn leol ddirodres i fod yn un â’i golwg ar ddenu hipsters glannau Tâf. Mewn ardal fel Cathays, sydd yn frith o fyfyrwyr, roedd y beint rhesymol a’r bwyd syml yn berffaith ar gyfer eu clientele, a gallwch dicio waliau pren a hen ddodrefn ail law oddi ar eich rhestr o’r hyn yr ydych yn disgwyl ei weld mewn lle o’r fath, hefyd.

Tu allan, fel y gallwch ddisgwyl, mae gardd gwrw fechan, gyda barbeciw, ffestŵns a hen gadeiriau car wedi eu gosod ar y llawr. Roedd popeth yn teimlo ychydig yn random. Ond, nid random oedd ein penderfyniad ni i fentro i’r fath le. Roedd Chris, fel y mae o, wedi clywed eu bod yn cynnal prynhawn o gerddoriaeth fyw, a hynny’n cynnwys ein hoff fand yn y sîn ar hyn o bryd. Yr unig beth oedd yn ein poeni, gan ystyried nad oeddem ni’n adnabod llawer o’r artistiaid eraill, nac yn gallu aros drwy’r prynhawn i gyd, oedd bod tocyn yn costio £10. Er hyn, ar ôl i Gwion, trefnydd y gig ac un hanner o’r band Roughion, hanneru’r pris, doedd ‘na ddim amheuaeth ein bod ni am fentro i’r ardd i wylio Mellt.


Allwch chi ddim cael Mellt heb daranau, meddan nhw, ond yn yr achos hwn, ni allwch gael Mellt heb… bapur wal. Mae’r triawd, sydd o Aberystwyth yn wreiddiol, wedi cymryd band newydd o dan eu hadain yn ddiweddar, ac wedi bod yn rhoi cymorth iddynt hefo’u hymgais gyntaf i recordio tiwns. Mae bechgyn Mellt wedi dod yn ffrindiau agos i Ianto Gruffydd, Guto Huws a Gwion Ifor, sydd wedi mabwysiadu’r enw ‘Papur Wal’ ar gyfer eu band hwythau. Roedd y ddau ohonom ni wedi cael ein cyffroi gan y traciau a roddwyd i fyny ar SoundCloud ganddynt, sef ‘Anghofia Dy Hun (ar Fora dydd Llun)’ a ‘Brian Damagé’, ac eisiau gwybod llawer mwy am y feddylfryd y tu ôl i’r caneuon hyn. Y ffordd orau i drafod, heb os, oedd dros beint, ar ôl gwrando ar eu mentors cerddorol yn yr ardd.


Roedd Ianto a Guto, yn absenoldeb Gwion, yn barod iawn i osod eu maniffesto ac i drafod yr hyn oedd y tu ôl i’w penderfyniad i ffurfio band. Yn sicr, doedd dim angen llawer o anogaeth arnyn nhw i restru eu dylanwadau, a daeth yn amlwg iawn eu bod nhw’n ‘nabod eu miwsig. Wrth gwrs, does ‘na ddim pwynt ffurfio band heb fod yn gwrando’n rheolaidd ar gerddoriaeth, ac yn y bôn, ni ellir chwalu disgwyliadau heb wybod beth yw’r disgwyliadau hynny yn y lle cyntaf. Bu i ni gytuno na fuasai awdur yn ysgrifennu llyfr heb ddarllen, felly pam disgwyl i fand wneud hynny? Roedd y tri wedi bod yn eistedd ar y syniad o ddechrau band ers tro, ac wedi bod yn treulio oriau maith yn gwrando ac yn adeiladu stoc go dda o ddylanwadau cerddorol dros y cyfnod hwnnw. Roedd yn amlwg i mi bod yna rhyw ddiwylliant rhwng y grŵp yma o fyfyrwyr o wrando ar gerddoriaeth amgen, gan chwilio o hyd am stwff nad ydy’r mwyafrif o bobl wedi eu clywed o’r blaen, ac mi gododd hynny genfigen od, rhywsut.

‘Dw i’n meddwl ddwywaith cyn gosod band o dan genres penodol, ond y tro hwn, bu i’r hogiau wneud hynny drostom ni. Roedd y ddau yn amlwg yn barod iawn i gysylltu eu hunain a cherddoriaeth ‘slacyr-roc’, ac yn defnyddio delwedd y band coleg Americanaidd fel rhywbeth i’w anelu ato. Dydy hyn ddim yn syndod os y gwrandewch chi ar pa mor amrwd yw eu caneuon hyd yn hyn, gyda’r agwedd slacyraidd hwnnw yn gwbl amlwg. Mae’n gwneud i rhywun feddwl nad ydyn nhw’n codi o’u gwlâu tan 3 o’r gloch yn y prynhawn, a ddim yn dychwelyd tan oriau mân y bore wedyn. 6Music yw eu sianel radio o ddewis, ac roedd enwau grwpiau fel Carseat Headrest a Lemon Twigs yn codi’n aml. Wedi dweud hynny, mi gefais i fy synnu ychydig bod eu dylanwadau yn ymestyn i Os Mutantes, hyd yn oed. Doedd ‘na ddim byd gwell ganddyn nhw na cheisio ein dal ni allan hefo enwau caneuon gan y bandiau – mae ‘na rywbeth heriol o hyd am siarad hefo pobl sydd yn gwybod eu stwff!


Roedd hynny’n naturiol, felly, yn arwain i’r hogiau fod yn feirniadol o ambell fand arall yn y sîn roc Gymraeg. Roedd Ianto, wrth gwrs, yn aelod blaenorol o Fleur de Lys, ond bu iddo adael y band gan nad oedd yn hoff o’u cyfeiriad cerddorol. Mae hynny’n digwydd yn aml mewn bandiau, wrth gwrs, yn enwedig pan mae’r bandiau’n ffurfio yn ifanc. Roedd Ianto a Guto’n awyddus i bellhau eu hunain oddi wrth y math hwnnw o sŵn ac yn ceisio creu rhywbeth newydd, wedi ei anelu at gynulleidfa gwbl wahanol.

Y peth mwyaf trawiadol i mi oedd y ffaith eu bod nhw’n cymryd eu cerddoriaeth o ddifrif, ac yn cyfeirio at ganeuon amrywiol yn hyderus ac yn ddadansoddiadol, yn hytrach na’u diystyru. Perfformio’n fyw yw eu blaenoriaeth o hyn ymlaen, ac mi’r oedden nhw’n sicr bod y caneuon gorau yn dal i ddod ganddynt – felly os yw’r hyn sydd yn eu set ar gyfer gig olaf cyfres bresennol Twrw, yng Nghlwb Ifor Bach, yn well na’r ddwy gân ar SoundCloud, mi fyddan nhw’n werth i’w clywed. Er mwyn llenwi’r sain, bydd Dewi Jones, gitarydd Los Blancos, yn ymuno â nhw hefyd.

Er i’r mwyafrif helaeth o’r sgwrs fod yn gerddorol ei natur, doedd hi ddim yn syndod ein bod ni wedi gwyro rhyw ychydig weithiau. Mi’r ydym ni erbyn hyn yn gwybod yn union pa takeaways yw’r rhai gorau, a’r gwaethaf, yn ardal Cathays (a finna ddim ond hefo Chinese Felinheli i ychwanegu i’r sgwrs), a datgelwyd nad yw Ianto’n hoff o gael rhywun yn gofyn iddo symud o’i sedd. Mae’r hyn oll yn ychwanegu at bersonoliaeth heintus y tri gogleddwr yn y brifddinas, ac yn gwneud i ni gyd fod eisiau mwy o stwff ganddynt.


Yr hyn sydd ei angen ar Papur Wal rwan yw cefnogaeth label. Mewn hynny o beth, mae’r hogiau yn hynod lwcus ar hyn o bryd i gael gymaint o labeli sydd yn cyd-fynd â’r ddelwedd y maen nhw’n ceisio ei harddel, ac rwy’n siŵr na fydd rhywun yn cymryd yn rhy hir i fynnu eu llofnod.

Mi ddysgais i ddau beth y diwrnod hwnnw: Mae’n rhaid i mi wrando ar Lemon Twigs, ac nad ydw i wedi byw tan i mi gael Happy Gathering yn Canton.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s