Cyfweliad: Lewys ac Ifan, Yr Eira.

GETHIN GRIFFITHS

IMG_1602CB53D53C-1

Gyda dwy bowlen o gawl, diodydd di-siwgr a bwced o baned o de, ‘dw i’n cael cwmni Lewys ac Ifan, Yr Eira, ar amser cinio braf ym mis Gorffennaf. Mae’r ffaith mai yng Nghanolfan Reolaeth Prifysgol Bangor ar awr ginio y mae’r ddau yn cyfarfod yn brawf clir bod pethau wedi newid. Heb os, dyma’r cyfarfod mwyaf diniwed a sidêt i mi ei gael gyda nhw erioed.

Y newid hwn a’r cyfnod o adael coleg a mentro i’r byd go iawn sydd yn llywio sgwrs Lewys wrth iddo drafod thema albwm newydd y band, Toddi. Mae’n amlwg mai ef yw’r prif grefftwr y tu ôl i gyfeiriad yr albwm, ac mae’n hynod barod i drafod hynny drwy’r amser. Mae Ifan, ar y llaw arall, yn cyfrannu’n achlysurol ac yn barod iawn i ddatgan ei farn am weddill y Sîn Roc Gymraeg. Er fy mod yn eu gwthio ar brydiau i ateb cwestiynau nad ydynt efallai yn gyfarwydd â hwy gan y cyfryngau Cymraeg, mae’r ddau i weld yn falch o gael cyfle i adael i’w meddyliau lifo. Mae’n amlwg nad prosiect ffwrdd-â-hi yw Toddi, ond yn hytrach yn faniffesto personol ac ysbrydol i Lewys, a chyfle i Ifan wneud pethau ychydig yn wahanol.


GG:      Diolch am gytuno i gael cyfweliad gyda SaS! Mae’n bryd cyhoeddi eich albwm cyntaf, ond rydym ni’n hynod gyfarwydd hefo chi yn barod. Beth sy’n wahanol am y caneuon yma i’ch cynnyrch blaenorol?

LW:      Mi wnaethon ni fynd at gynhyrchydd gwahanol y tro yma, sydd yn hollbwysig ar gyfer creu synau newydd. Steffan Pringle, sydd yn chwara bâs i Estrons, oedd y prif ddylanwad ar yr ochr yna o bethau. Hefyd, mi gafon ni gyfle i weithio gyda cherddorion eraill fel Llŷr Pari, sydd wedi bod yn recordio Omaloma yn ddiweddar, wnaeth sicrhau bod na rywbeth gwahanol yn y caneuon. Ma’r caneuon newydd ‘chydig bach trymach, a does na ddim un cân ar yr albwm sydd yn debyg i’r llall. ‘Dw i’n meddwl hefyd ei bod yn gweithio’n dda fel albwm yn ei chyfanrwydd. Oherwydd, pan ti’n g’neud albwm, ti isio rhyw fath o gyswllt. Mae o ‘fath a g’neud llyfr, mae angen rhyw fath o linyn neu ddilyniant.

ID:        Yn sicr, roedd newid cynhyrchydd yn syniad da gan ein bod ni’n chwilio am synau newydd, ac isio swnio’n wahanol i bob dim arall sydd allan yna.


GG:      Oedd ‘na rywbeth penodol oedda chi’n trio ei ddweud yn yr albwm? 

LW:      Mae’r albwm i gyd yn sôn am ryw fath o newid. Newid cyfnod, newid lle ‘dw i’n byw, gan fy mod bellach yn byw yng Nghaerdydd, yn dilyn cyfnod yn y coleg yn Aberystwyth. Mae’r caneuon i gyd yn cynrychioli’r stâd o newid, yn feddyliol ac yn ddaearyddol.

ID:        Ydi’r ddinas wedi effeithio arna’ ti o gwbl?

LW:      Do, mae mynd o fod yng nghanol pobol ‘da chi’n nabod o hyd, fel yn y coleg, i fod yn mynd i’r ddinas ar eich pen eich hun yn brofiad gwbl newid. Mae’n rhaid bod hynny wedi effeithio rhywsut. Ac ma’r gwaith celf, gan Celt Iwan, yn adlewyrchu’r syniad ‘ma o newid achos mi ‘nathon roi’r syniadau iddo fo, ac mi ddaeth o fyny efo’r pili pala, sy’n symbol o newid be’ bynnag.


GG:      Mae’n swnio fel mai ti sydd yn gyfrifol am y rhan fwyaf o’r ‘sgwennu, Lewys?

LW:      ‘Dw i fel arfer yn cael syniadau bras, ac yn mynd a nhw i’r stafell ymarfer i’w dysgu i’r band. Mae’r geiriau’n dod wedyn fel arfer.

ID:        Mae ‘na gwpl ohonyn nhw di datblygu’n organic yn y ‘stafell ymarfer, tro ‘ma, does? Ac mae Trystan wedi cyflwyno cân tro ‘ma hefyd, ‘dw i’n meddwl mai fo ‘nath gyflwyno Gweld y Gwir.


GG:      Ydy’r caneuon i gyd yn gynnyrch o’r un cyfnod? 

LW:      Yndi, mwy neu lai, yn gynnyrch o’r flwyddyn diwethaf.

ID:        Ond ma Suddo’n perthyn i gyfnod cynt hefyd.

LW:      Yndi, ma Suddo a Pan Na Fyddai’n Llon ychydig yn hŷn na’r gweddill, ond mae’r rhan fwyaf o gyfnod diweddar iawn.

ID:        Mi nath Suddo osod y tôn mewn ffordd, do?

LW:      Do, rhyw fath o ddilyniant o Suddo ‘di’r albwm, felly.


GG:       Pwy di’r prif ddylanwadau yma?

LW:      ‘Natho ni ddim lot o hynna tro yma, naddo. Mi ‘nathon ni bwynt o beidio gwrando’n ormodol ar fandiau eraill.

ID:        Mae ‘na chydig o ddylanwad Temples, mae’n siŵr.

LW:      Oes, ond mae’r stwff wyt ti’n gwrando arnyn nhw rwan yn wahanol i’r stwff ‘dw i’n gwrando arnyn nhw erbyn hyn dydi. Dwi’n gwrando ar dipyn o stwff gitâr, fel LCD Soundsystem.

ID:        ‘Dw i’m yn gwrando ar stwff gitâr o gwbl dyddia’ yma, a dweud y gwir.

GG:      Dal i wrando ar Peace?

LW:      (yn chwerthin) Na, dim gymaint!


GG:      Ydych chi wedi buddsoddi mewn offer newydd ers recordio y tro diwetha’? 

LW:      Digwydd bod, ‘dw i newydd brynu gitâr newydd wythnos diwetha’! Dw i di prynu Fender Duo-Sonic oren. O ran perfformio’n fyw, oeddan ni isio g’neud yn siŵr bo’ ni’n edrych yn wahanol y tro hwn.

ID:        Hefyd, mi oeddan ni’n defnyddio stwff tra yn stiwdio Drwm yn Llanllyfni, stiwdio Osian ac Ifan Candelas, ac yn defnyddio ychydig ar eu pedals nhw. Ond, doeddan ni ddim isio mynd i swnio’n debyg i ‘signature tone’ gitârs Candelas felly ‘nathon ni ddim gormod o hynny.

LW:      Be’ am y pedal newydd na ‘sgen ti?

ID:        O ia, dw i wedi prynu pedal Guitar Envelope, am laff, ac mi nathon ni dipyn o arbrofi ar hwnnw.

LW:      Ia, a masiwr oedd defnyddio stiwdio gwahanol, ac offer Steffan, yn achosi i ni swnio’n wahanol y tro ‘ma hefyd.


GG:      Pwy di’r ffans? Ac i bwy ma’r albwm?

LW:      Ma’n swnio’n cliché, mae’n siŵr, ond i bach o bawb!

ID:        Mi nathon ni neud pwynt o beidio anelu at y gynulleidfa ieuengaf, mae’n siŵr.

GG:      Wrth gwrs, ‘da chi di tyfu fyny hefyd..!

LW:      Do, dw i ddim yn meddwl gormod am hynny a dweud y gwir, dwi ddim am labelu!


GG:      Mae’n amlwg bod 2017 yn flwyddyn wahanol iawn i gerddoriaeth Gymraeg. Mae cerddoriaeth amgen yn llawer amlycach rwan. Sut mae yr Eira yn berthnasol yn 2017?

LW:      Ym, ia, dwi’n gweld be’ ti’n feddwl.

ID:        Tame Impala ‘di hynna i gyd.

GG:      Be’ ti’n feddwl?

ID:        Fel oeddan ni’n cael ein dylanwadu gan indie bands cynt, ma’ pobol yn cael eu dylanwadu gan bobl fel Tame Impala rwan. Dwi’n meddwl bo na gerddoriaeth chydig yn wahanol di dod drwodd yn y byd Saesneg llynedd, ac felly backlash o hynny ‘di hyn.

LW:      Ia, a dwi’n meddwl bo’r ffaith bo ni di newid cynhyrchydd yn dangos bo’ ni isio bod yn berthnasol heddiw, a newid drwy’r amser. Does na ddim pwynt sticio efo’r un peth am ormod.

ID:        Na, ma cynhyrchwyr yn gorfod newid hefyd, dydi? A, dwi’n meddwl ers i’r Bandana orffen, does na neb isio cael eu gweld fel band cheesy dim mwy. Dwi’m yn meddwl bod bod yn rhy cheesy yn ffasiynol dim mwy a ma petha arbrofol yn fwy poblogaidd.

LW:      Ia, yndi, ond pop ydan ni. Da ni’m yn trio bod yn ddim byd arall. 


GG:      Reit, mae’r gig lawnsio yn cael ei chynnal fel rhan o Ŵyl Arall eleni – ydych chi’n edrych ymlaen? Beth sydd i’w ddisgwyl?

LW:      Yndan, ‘da ni’n edrych ymlaen! Mae’n rwbath cyffrous i ni gael bod yn rhan o Ŵyl Arall. ‘Da ni di bod yn gweithio mor galed yn y stiwdio, ‘da ni heb gael amser i ymarfer gymaint a hynny. Ond mae hynny’n dangos bo’ ni di gweithio mwy ar y caneuon ac mi fydd hynny’n dod drosodd yn fyw. Mi fyddan ni’n chwarae’r albwm yn ei chyfanrwydd, hefyd, ac ambell un o’r hen rai, gobeithio.
ID:        ‘Dw i erioed wedi chwarae yng Ngŵyl Arall o’r blaen, felly mi’r ydw i’n edrych ymlaen!

LW:      A ‘dan ni’n rili edrych ymlaen i gael chwarae hefo Mellt, Y Cledrau a Pyroclastig hefyd. Mae’r Cledrau yn y stiwdio ar y funud, dw i’n siŵr, neu efo cynnyrch i ddod allan, ac mae Mellt yn wych be’ bynnag. Ma’ gynno nhw lot o covers cwl yn y set.


GG:      Beth am weddill yr haf? Oes na daith?

ID:        Pafiliwn de!

GG:      Edrych ymlaen? Be ‘da chi am neud?

LW:      Yr albwm yma mwy neu lai, ond mi fydd ambell i hen gân yno hefyd.

GG:      Ifan, ti’n edrych ‘mlaen i gael g’neud o eto?

ID:        Yndw, tro dwytha oedd noson gora’ fy mywyd i. Dwi’n edrach mlaen i gael noson gora fy mywyd unwaith eto!

Mae’r albwm ‘Toddi’ yn cael ei lawnsio yng Ngŵyl Arall, yn Neuadd y Farchnad Caernarfon, nos yfory!! Bydd yr albwm ar gael drwy’r moddau arferol wedi hynny.

One thought on “Cyfweliad: Lewys ac Ifan, Yr Eira.

  1. Pingback: Adolygiad: Toddi gan Yr Eira | Sôn am Sîn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s