O’r Eco: Alffa

GETHIN GRIFFITHS / CHRIS ROBERTS

sasalffajpg

Fel rhai o Fethel a Llanrug mae Geth a Chris o Sôn Am Sîn yn cyfrannu erthyglau am gerddoriaeth yr ardal i’w papur bro lleol, Eco’r Wyddfa. Dyma erthygl a ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Mis Mawrth 2017 y papur.

*************************************************************************************

Un o’r enwau hynny sydd yn codi yn aml wrth drafod grwpiau ifanc addawol yr ardal yw Alffa. Mae Siôn Land a Dion Jones (Ia, dim ond y ddau ohonyn nhw), yn byw yn Llanrug, ac mae eu sain unigryw yn denu sylw gan bwysigion y Sîn Roc Gymraeg erbyn. Cam naturiol, felly, oedd i ni fynd ar eu hôl i gael clywed am eu hynt a’u helynt.

I’r rhai sydd ddim yn eich ‘nabod chi, pwy ydi Alffa?

‘Da ni’n fand o Lanrug sydd wedi bod yn trio torri mewn i’r Sîn ers rhyw flwyddyn rwan. ‘Da ni’n chwarae cerddoriaeth blws trwm – mae’n rhaid i ni fod yn reit drwm gan mai dim ond dau aelod sydd yn y band.

Sut wnaethoch chi gyfarfod?

Roedd y ddau ohona’ ni’n ffrindiau da yn Ysgol Gynradd Llanrug. Ond ‘naethon ni ddim dechrau chwarae offerynnau gyda’n gilydd nes ein bod ym mlwyddyn 8 yn Ysgol Brynrefail. Mi’r oeddan ni’n dau yn chwarae i’r Ymylon cyn i ni ffurfio Alffa.

Sut fuasaech chi yn disgrifio eich sŵn?

Buaswn yn disgrifio sŵn Alffa fel ‘blŵs trwm’, sydd yn cynnwys llawer o riffs trwm a ‘bluesy’. Er hynny, mae ‘na ambell gân ychydig yn ysgafnach. Gan mai dim ond dau ohonom sydd yn y band, mae’r sŵn yn eitha’ amrwd. Hefyd, ‘da ni’n hoff iawn o synau reit od, felly da ‘ni’n arbrofi efo’r rhain mewn caneuon fel ’13.11.15’.

Pwy yw eich arwyr cerddorol?

Mae The Black Keys, The White StripesGary Clark Jr wedi dylanwadu ar sŵn y band. Mae Siôn, y drymiwr, yn hoffi John Bonham ac Taylor Hawkins, ac mae Dion wedi cael ei ddylanwadu gan artistiaid fel Dan Auerbach, a Mike Peters, diolch i’w dad!

Ydy’r ardal leol wedi dylanwadu ar eich sŵn o gwbl?

Mewn ffordd, do! Mae’r ddau ohonom yn teimlo nad oes ‘na ddigon o gerddoriaeth ‘trwm’ yn yr ardal, felly mi’r yda’ ni’n wahanol.

Sut le ydi’r ardal hon i fod yn fand ifanc?

Oes, mae ‘na gyfleoedd, ond mae angen cynnal mwy o amrywiaeth o gigs. Mae’r un artistiaid yn ymddangos mewn llawer o leoliadau, ac felly mae datblygu fel band o fewn y sîn yn anodd.

Pa fandiau eraill o’r ardal ydych chi yn eu hoffi?

O’r ardal hon, ‘da ni’n hoff iawn o Castles, ac mae’r ddau ohonom wedi eu gweld nhw’n perfformio yn fyw nifer o weithiau. Mae ‘na lawer o fandiau o’r sîn ehangach wedi dylanwadu arnom hefyd, fel Cowbois Rhos Botwnnog, ond yn bennaf, Tymbal.

Mi wnaethoch chi ryddhau eich EP cyntaf llynedd, beth sydd gennych chi i ddweud amdano?

Mae’r EP, ‘Alffa’, yn cynnwys 6 trac gwreiddiol – Intro, Crafangau, Dal Dig, Tomos Rhys, Cofia ac 13.11.15. Mi ‘naethon ni ei recordio yn Stiwdio Ty’n Rhos gyda Rhys Jones, ac mae ar gael ar iTunes, yn ogystal ag ar gopi caled.

Beth yw eich cynlluniau yn 2017?

Mae’r ddau ohonom yn edrych ymlaen at 2017 – mi fydd hi’n flwyddyn gyffrous iawn i ni. Mi’r oedd cael chwarae ar noson Gwobrau’r Selar yn fraint i gychwyn arni, a bydd dwy gân newydd yn cael eu rhyddau yn fuan, sef ‘Mwgwd’ a ‘Rhydd’, fel rhan o ‘Sesiynau Sain’. Robin Llwyd, o Fethel, oedd yn gyfrifol am eu cynhyrchu. Byddwn yn parhau i gigio, ac yn gobeithio denu sylw trefnwyr gigs y tu hwnt i’r ardal hon – yn y de, hefyd, gobeithio! Mi fydd cymryd rhan ym Mrwydr y Bandiau Radio Cymru a’r Eisteddfod yn her, ond yn ffordd o ledaenu ein cerddoriaeth i gynulleidfa ehangach. Ond, mae’r ddau ohonom yn hoffi cael bob dim yn berffaith, ac felly mi fyddan ni’n cymryd ein hamser i ddatblygu fel band a gwthio’n hunain i’r cam nesaf.

Beth yw eich uchelgais fel band?

Ein uchelgais y flwyddyn diwethaf oedd cael chwarae ar noson Gwobrau’r Selar, felly mi’r ydan ni’n hapus ein bod wedi cyflawni hynny eleni! Yr uchelgais nesaf fydd cael chwarae ym Maes B, bod yn rhan o brosiect Gorwelion, a chael chwarae ar hyd a lled y wlad. Wrth gwrs, mi fuasai cael ein harwyddo gan label yn wych hefyd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s