Adolygiad – Clean Cut Kid a Huw M yn Pontio, Bangor

 

Llun

CHRIS ROBERTS

Ar y trên ‘nôl i Fangor o Coventry roeddwn yn pendroni os oeddwn am fynd i’r gig neu ddim, ‘doeddwn i ddim yn gwybod llawer am y bandiau, a ‘doeddwn i ddim yn ‘nabod neb arall oedd yn mynd. Fodd bynnag, mi rydw i mor falch fy mod i wedi penderfynu mynd, gan fod y ddau fand yn wych ac yn werth eu gweld yn fyw!

Fe gyrrhaeddais hanner ffordd drwy set Huw M tra’r oedd y band yn plethu ‘Sometimes I Feel Like a Motherless Child’, (cân werin yr oedd caethweision yr UDA yn ei chanu) hefo Si Hwi Hwi, mewn ffordd hynod effeithiol. Roedd y band yn edrych yn drawiadol, wedi gwisgo yn hên ffasiwn, Huw M yn gwisgo’r wisg y mae’n gwisgo ar glawr ei albym diweddaraf, Utica, a’r drymiwr ar yr ochr chwith, yn hytrach na’r tu ôl fel rydym wedi ei arfer. Felly, roedd y band yn ymledu ar hyd lwyfan mawr Pontio gan lenwi llygaid y gynulleidfa.

Yn ystod y set cafwyd llawer o ganeuon o’r albym newydd yn ogystal ac un neu ddau o Os Mewn Sŵn (2010) a Gathering Dusk (2011), a fersiwn egnïol o ‘Cân Sopi Tri y Bore’ gan MC Mabon. Cafodd y gynulleidfa eu swyno, ac roeddent yn gwrando’n astud drwy’r set.

Roedd eu fersiwn o ‘Anial Dir’ gan Eirin Peryglus yn un o’r uchafbwyntiau, ond yn sicr, fe adawodd y band y gorau tan y diwedd! Bu iddynt gloi’r set gyda chân olaf ar Utica, ‘Worried Now, Won’t Be Worried Long’. Fe gododd y gân yma galonnau’r ystafell. Mae’r ffordd y mae’r gân yn adeiladu a’r modd y mae’r lleisiau yn plethu dros ei gilydd yn fy atgoffa i ychydig o ‘Tender’ gan Blur. Mae hi’n siŵr o roi gwen ar wyneb unrhyw un sy’n ei chlywed hi, ac mi fydd hi’n sicr yn hit yng ngwyliau’r haf yma!

Yna, ymddangosodd y grŵp up and coming o Lerpwl, Clean Cut Kid. Cyn y gig roeddwn wedi clywed eu sengl ‘Vitamin C’ ond dim llawer o ddim byd arall, felly fe gychwynodd y set yn llawer mwy swnllyd a thrwm nag oeddwn yn ei ddisgwyl. Fe ddaru’r sŵn mawr ddal sylw pawb. Pan ofynodd Mike Halls, y prif leisydd, i bawb ddod yn agosach atynt, bu i bawb ufuddhau. Roedd hiwmor y Sgowsars yn amlwg wrth iddynt siarad â’r gynulleidfa a chyflwyno’r caneuon – y chwaraewr bâs yw un o fy hoff bobl i ar ôl ei weld yn dawnsio ar draws y llwyfan ac yn gwneud siap ceg i’r geiriau gyda gwên lydan ar ei wyneb. Roedd ei fwynhad yn heintus!

Fe gychwynodd y set yn egnïol, ac roedd y modd yr oeddynt yn arafu a chodi’r tempo drwy’r set yn effeithiol tu hwnt. Daeth un o uchafbwyntiau’r set tua’r diwedd wrth i’r band gyflwyno cân newydd. Roeddent yn dweud eu bod yn nerfus ei chwara hi am y tro cynta, ond roedd digon o egni iddi wrth i’r canwr floeddio ‘Your voice can come along and pick me up’. Cafwyd ymateb gwych gan y gynulleidfa. ‘Dw i’n siŵr na fydd y band mor nerfus yn chwarae’r gân yna o hyn ymlaen, a gobeithio y bydd lle iddi yn eu setiau byw am amser hir i ddod!  Fe orffenodd y band drwy chwarae eu sengl ‘Vitamin C’ i ymateb da, ac roedd pawb yn gobeithio am fwy ganddynt, ond doedd dim encore i fod, yn anffodus.

Gig da iawn felly, gyda Huw M yn swyno’r gynulleidfa gyda’i gerddoriaeth hyfryd a Clean Cut Kid yn dangos eu potensial ac yn dod a digon o hwyl i Fangor. ‘Dw i’n siwr y bydd y ddau fand yn gigio digon dros y misoedd nesa’ ac yn ennill mwy o ffans ym mhobman. Peidiwch â methu’r cyfle os y byddant yn chwara’ yn eich ardal, neu mewn gŵyl yr ewch iddi!

Yn ddiddorol, ar ôl y digwyddiad, fe adawodd rywun neges ar dudalen Facebook y digwyddiad yn dweud eu bod wedi mwynhau’r bandiau, ond piti nad oedd llawer o bobl yno (tua 50 o fy amcangyfrif i). Cytunodd rywun arall, gan ddweud nad oedd Pontio wedi gwneud digon i hyrwyddo’r digwyddiad. Er hyn, doedd y gynulleidfa ddim digon prin i achosi’r bandiau na’r gynulleidfa deimlo’n awkward, er i’r ystafell deimlo ychydig yn wag. Yn ddiweddar mae Yws Gwynedd wedi denu cannoedd o bobl i’r ganolfan, a The Hoosiers wedi denu cynulleidfa iach yn Neuadd PJ, felly mae yno gynulleidfa ar gyfer cerddoriaeth byw ym Mangor. Mae’n wych, hefyd, bod Pontio wedi trefnu gig hefo band newydd o ran poblogrwydd fel Clean Cut Kid. Rwy’n gobeithio y cawn weld grŵp tebyg yn perfformio yno’n fuan, yn enwedig gan ei fod yn lleol, a gan nad oes angen teithio i Wrecsam neu Lerpwl!

Felly, hyd yn oed os nad ydych chi’n siŵr am unrhyw gig gan nad ydych yn gwybod llawer am y bandiau, EWCH! W’nes i ddim difaru..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s