Ar y Bysus!

GETHIN GRIFFITHS

Dewch i mewn i’r De Lorean, rhown y Flux Capacitor ymlaen, troed i lawr nes cyrraedd 88 milltir yr awr, ac awn yn ôl i 1985. Blwyddyn Doc a Marty, Reagan a Thatcher, Streic y Glöwyr, Live Aid a New Coke. Bu i ffôn symudol gael ei ddefnyddio am y tro cyntaf yn y D.U. ym mis Ionawr y flwyddyn honno, a phris peint yn 80c. Roedd diweithdra’n uchel, anhegwch yn ein cymdeithas, a llywodraeth Dorïaidd yn San Steffan…..  Felly, pam ydym ni’n mynd yn ôl i 1985?

Wel, am y rheswm mai ym 1985 y bu i Sgrech orffen cyhoeddi eu cylchgronau. Sgrech oedd taid (mabwysiedig, dim drwy waed) Y Selar, ac ar ôl dros saith mlynedd o gyhoeddi’n gyson am hynt a helynt sîn y cyfnod, daeth y fenter i ben. Golyga hynny, fod un o’u cyfraniadau mwyaf i’r sîn, hefyd, yn dod i ben. Y cyfraniad hwnnw, oedd eu nosweithiau gwobrwyo. Roedd Noson Wobrau Sgrech yn adnabyddus drwy’r wlad am hyrwyddo, beirniadu a chefnogi grwpiau, ond yn fwy na hynny, roeddent yn adnabyddus am eu cynulleidfa. Er i’r noson olaf honno ym 1985 gael ei chynnal yn y de, roedd y rhan fwyaf ohonynt wedi eu cynnal ym Mhafiliwn Corwen, ac roedd y nosweithiau’n denu ffans o bob cwr o’r wlad. Sut oedd denu pawb i Gorwen, felly? Mae’n bell o bob man, braidd, ‘dydy? Wel, un o’r ffyrdd mwyaf llwyddiannus oedd trefnu bwsiau. Reit, ‘da chi’n gweld lle ‘dw i’n mynd rwan?

Roedd ysgolion a cholegau’r wlad yn teithio dros fynyddoedd ac afonnydd mewn bysiau a oedd yn llawn o griw eiddgar, a oedd yn barod i fynd holl ffordd i Gorwen i weld eu hoff fandiau’n ennill eu gwobrau. Ewch i bori drwy hen rifynnau o Sgrech, cewch weld enwau’r rhai oedd yn dosbarthu’r cylchgronau ym mhob ysgol, yn ogystal â’r rheiny oedd yn trefnu’r bwsiau a gwerthu tocynnau ar gyfer y noson.

Beth am ddod yn ôl, rwan? Tro’r Selar ydy hi i gynnal noson wobrwyo erbyn hyn, a thro Aberystwyth ydy hi i lenwi bwlch Corwen. Ar yr ugeinfed o Chwefror, bydd cannoedd o bobl yn mynd ar eu pererindod i Undeb y Myfyrwyr, i un o nosweithiau mwyaf ein calendr. Ond sut mae cludo degau o ddisgyblion ysgolion o Arfon i lawr i Aber â’u dychwelyd yn ôl adref erbyn amser gwely? Wel, Siôn Gwyn, 16, o Landwrog, ger Caernarfon, sydd â’r ateb. Yn ysbryd y rhai a drefnodd lu o fwsiau i’w cyfoedion yn nghyfnod Sgrech, mae Siôn yn gyfrifol am drefnu cludiant ei gyd ddisgyblion i lawr i’r coleg ger y lli eleni. Pam mynd i ffasiwn drafferth? Aeth Sôn am Sîn i chwilio am yr ateb.

Llun

Sôn:     Diolch i ti am gytuno i gael dy gyfweld. Cyfweliad cyntaf Sôn am Sîn! Felly, ti ‘di trefnu bysiau ar gyfer dy ffrindiau – faint o bobl sydd gen ti i edrych ar eu hôl?

Siôn:    Mae ‘na gyfanswm o 147 o bobl yn dod i lawr, felly rwyf wedi llenwi tri bws. Mae nhw’n dod o 6 ysgol wahanol, a rhai yn dod o’r Brifysgol.

Sôn:     Be ‘di ystod oedran y bobl sy’n dod?:

Siôn:    Maen nhw i gyd rhwng 15 a 19.

Sôn:     Pam ‘est ti i’r ffasiwn drafferth?:

Siôn:    Y prif reswm yw er mwyn cael mwy o bobl i gefnogi’r Sîn Roc Gymraeg. Mae poblogrwydd Gwobrau Selar wedi cynyddu gymaint dros y blynyddoedd. Erbyn hyn, mae’r noson wedi dod yn un o ddigwyddiadau pwysig y calendr, felly roedd mwy a mwy eisiau dod. Roedd rhaid i rywun drefnu bws, felly!

Sôn:     Pa mor barod oedd y cwmnïau a wnest ti gysylltu gyda nhw i dy helpu?

Siôn:    Ni chefais broblem o gwbl wrth drefnu’r bysus, chwara’ teg. Roedd y cwmni yn gefnogol ofnadwy ac yn rhoi’r pris rhataf a oedd yn bosib.

Sôn:     Ge’st ti gymorth gan rywun i drefnu?

Siôn:    Mi’r oedd Y Selar yn gefnogol iawn, ac yn cynnig pob cyngor oedd ei angen er mwyn trefnu’r bwsiau. Hefyd, cefais gyngor gan Dewi Erwan, a oedd yn gyfrifol am drefnu’r bwsiau y flwyddyn diwetha’.

Sôn:     Ti ‘di trefnu o’r blaen? A ‘nei di drefnu eto?!:

Siôn:    Mi drefnais fws mini i 8 o bobl lawr i’r Gwobrau tua dwy flynedd yn ôl, ond dw’ i erioed wedi trefnu rhywbeth sydd angen tri bws o’r blaen! Gyda’r ffordd mae pethau ‘di mynd hyd yn hyn, mae’n bosib iawn y bydda’ i’n trefnu eto y flwyddyn nesaf. Dydy’r broses o drefnu heb fod rhy anodd, er, w’n i ddim os mai lwcus ‘ta trefnus ydw i, ond mae’n bosib iawn y byddai’n trefnu flwyddyn nesa!

Sôn:     Unrhyw dips i rywun sy’n trefnu?:

Siôn:    ‘Dw i’n siŵr mai’r tip gora yw bod yn drefnus! Gwnewch yn siŵr fod gennych gynlluniau pendant, megis dyddiadau ar gyfer derbyn blaendal, gwneud yn siŵr fod digon o fwsiau ar gael, ac yn y blaen. Mae’n bwysig iawn hefyd i adeiladau perthynas dda â chwmni’r bwsiau.

Sôn:     Faint o bobl sydd yn mynd i lawr i glywed y gerddoriaeth… yn onest?:

Siôn:    Dwi’n credu bod nifer fawr o bobl am fwynhau’r gerddoriaeth. Mae poblogrwydd y sîn wedi cynyddu gymaint dros y blynyddoedd. Mae’n help mawr hefyd fod yna gymaint o gigs yn cael eu trefnu yn ardal Caernarfon, megis Nosweithiau 4 a 6, Neuadd y Farchnad, ac yn y blaen. Dyna, rwy’n credu, sydd yn wan i lawr yn y de, yn ardal Caerdydd. Does dim llawer o gigs yn mynd ‘mlaen yno oni bai am ambell i un yn Clwb Ifor Bach. ‘Dw i’n meddwl, os y buasai ‘na fwy o gigs o amgylch Caerdydd, mi wnaiff poblogrwydd y sin gynyddu ymhellach.

Sôn:     Pwy fasa’ ti’n hoffi eu gweld yn ennill gwobr?:

Siôn:    Dwi wir yn gobeithio ‘neith Band Pres Llareggub ennill rhywbeth! Credaf eu bod wedi gweithio mor galed dros y flwyddyn ac yn dod â rhywbeth ffres i’r sîn. Gobeithio ‘neith Swnami ennill gwobr am albwm y flwyddyn, a phob lwc i Yws hefyd!

Sôn:     Mae ambell un wedi bod yn siomedig gyda’r rhestrau byrion. Oes rhywun wedi cael cam, yn dy dŷb di?

Siôn:    Dwi’n eitha siomedig na enwebwyd albwm Palenco ar gyfer albwm orau’r flwyddyn. Credaf ei bod yn un o albymau Cymraeg gorau’r flwyddyn, er bod hanner o’r record yn Saesneg. Mae eu sŵn yn unigryw, ac yn rywbeth mae’r sîn ei angen.

Sôn:     Mi’r wyt ti’n hoff iawn o drafod cyflwr y sîn, yn amlwg. Mi ‘ro i gyfle i ti grynhoi dy farn, i orffen! Pa mor llwyddiannus ydy’r sîn ar hyn o bryd?

Siôn:    Mae’n braf gweld gymaint o bobl ifanc yn dangos diddordeb yn nhalentau’r cerddorion Cymraeg, ond credaf y gall y sîn ddatblygu hyd yn oed ymhellach. Mae’n grêt gweld pobl ifanc yn llenwi gigs. Gyda bandiau fel Sŵnami yn chwarae yn ngŵyl TamboerPop yn yr Iseldiroedd, a Plu yn mynd allan i ŵyl yn Kansas, dim ond gwella wnaiff y sîn, yn fy marn i. 

Diolch i Siôn am ei amser. Roedd yn rhan, hefyd, o dîm a ddaeth yn fuddugol yng Nghwis Pop C2, Radio Cymru, felly, llongyfarchiadau mawr i ti!

Ydych chi’n trefnu bwsiau yn eich ardal chi? Mae croeso i chi adael sylw ar waelod y dudalen! Hefyd, beth ydych chi’n ei feddwl o Wobrau Selar eleni? Yw’r sîn yn cael ei adlewyrchu’n deg? Cysylltwch â ni ar Facebook, Twitter, neu isod.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s